Doporučení odboru zdravotnických prostředků Státního ústavu pro kontrolu léčiv k organizaci klinických zkoušek zdravotnických prostředků při epidemii COVID-19

Doporučení odboru zdravotnických prostředků je v souladu se „Stanoviskem odboru klinických hodnocení léčivých přípravků SÚKL k probíhajícím klinickým hodnocením a k ještě nezahájeným klinickým hodnocením v souvislosti s COVID-19“.

Vzhledem k četným dotazům týkajících se vedení klinických zkoušek zdravotnických prostředků v období výskytu epidemie onemocnění COVID-19 vydává oddělení klinického hodnocení zdravotnických prostředků a vigilance / odbor zdravotnických prostředků toto doporučení pro zadavatele a zkoušející jak probíhajících, tak i povolených, avšak dosud nezahájených klinických zkoušek zdravotnických prostředků:

Obecně:

Nástup epidemie COVID-19 je typickou mimořádnou okolností, při které může dojít k odchylkám od plánu klinické zkoušky bez předchozího schválení zadavatele a etické komise. V těchto případech je však nutné každou odchylku od plánu zdokumentovat a co nejdříve zadavateli a etické komisi oznámit.

Celoplošná bezpečnostní protiepidemická opatření jsou nepředvídatelná, v čase proměnná a v jednotlivých státech odlišná. Není tedy vhodné v této souvislosti provádět změny v plánu klinické zkoušky.

Nicméně epidemie COVID-19 je mimořádná okolnost, která má dlouhodobý charakter, tudíž je žádoucí jednotný přístup v přijímání preventivních protiepidemických opatření v rámci klinické zkoušky probíhající na území ČR. Doporučujeme tedy, aby všechny neakutní odchylky od plánu klinické zkoušky očekávané v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 byly navrženy zadavatelem klinické zkoušky nebo v případě opatření navrhovaných zkoušejícím byly zadavatelem předem schválené. Jelikož veškeré odchylky od plánu musí být zaznamenány v dokumentaci klinické zkoušky, doporučujeme v případě jednotného přístupu učinit poznámku do dokumentace klinické zkoušky zadavatelem (Note to File), která by byla zaslána na vědomí Ústavu a etické komisi.

Pokud je to možné, důrazně doporučujeme odložit nábor nových subjektů klinické zkoušky, ať už se jedná o zkoušky již probíhající či zkoušky povolené, ale dosud nezahájené.

Obecně je všem zkoušejícím doporučeno před plánovanou návštěvou subjektu klinické zkoušky vždy předem telefonicky ověřit

 • zda není subjekt v karanténě, protože navštívil rizikovou oblast (seznam rizikových oblastí je aktualizován zde: http://www.szu.cz/tema/prevence/aktualni-data-2019ncov-novy-koronavirus), či nebyl v kontaktu s člověkem, který má potvrzenou infekci koronavirem
 • zda u něho není potvrzena infekce koronavirem
 • zda není v domácnosti s osobou, která je v karanténě
 • zda souhlasí s případným novým postupem přijatým v rámci preventivních protiepidemických opatření, např. telefonická kontrola místo ambulantní; odložení odběrů pro kontrolní laboratorní vyšetření, pokud je to s ohledem na zdravotní stav subjektu klinické zkoušky možné; odložení neakutních hospitalizací, pokud by byly požadovány v plánu klinické zkoušky; zaslání zkoušeného zdravotnického prostředku kurýrem s telefonickým potvrzením přijetí zásilky atp.

Kontrolní návštěvy:

1) Důrazně doporučujeme, je-li to možné, změnu fyzické kontrolní návštěvy subjektu klinické zkoušky z důvodu zajištění jeho bezpečnosti či uzavření zdravotnických zařízení nebo doporučení omezení pohybu fyzických osob vydané vládou na kontrolu telefonickou. Telefonickou vizitu je nutné zdokumentovat včetně zdůvodnění současnou situací. V případě, že bude kontrolní návštěva zcela vynechána s ohledem na zajištění bezpečnosti subjektů klinické zkoušky, je třeba zdokumentovat a následně zhodnotit dopad na validitu a kvalitu dat z klinické zkoušky.

2) V případě návštěvy subjektu klinické zkoušky v centru je nezbytné:

 1. Návštěvu domluvit telefonicky předem, aby nedocházelo ke kumulaci pacientů, aby měl zdravotnický personál vyčleněnu dobu na kontrolní vizity – mělo by se to týkat pouze návštěv, které jsou nezbytné a nejsou řešitelné „online“ a nelze je odložit.
 2. Zajistit pro zdravotnický personál i pro subjekty klinické zkoušky ochranné pomůcky, nezbytné je to u imunosuprimovaných pacientů (jako např. pacienti dlouhodobě užívající kortikosteroidy, užívající jakoukoliv imunosupresivní léčbu, tj. zvláště onkologičtí pacienti a pacienti po jakékoliv transplantaci). Zajistit ochranné pomůcky by měl zadavatel.

Kontrolní laboratorní vyšetření:

Pokud mají subjekty klinické zkoušky před prvním či opakovaným použitím zdravotnického prostředku podstoupit nezbytné kontrolní vyšetření – krevní obraz, biochemické vyšetření, vyšetření moče a další vyšetření, a použití zdravotnického prostředku nelze odložit, je třeba postupovat následovně:

 1. Předem telefonicky domluvit přesný termín návštěvy (i časový) v centru a provedení odběrů.
 2. Zajištění odběrů v domácnosti subjektu klinické zkoušky buď personálem nasmlouvané laboratoře, či smluvně zajištěné zdravotní domácí péče, které k tomu mají vyškolený a kvalifikovaný personál a prostředky a při dodržení všech dalších bezpečnostních opatření výše uvedených (respirátory pro zdravotnický personál, roušky pro subjekty klinické zkoušky, …) a vyloučení pacientů, kteří jsou v karanténě či žijí s osobou v karanténě nebo u nich byla potvrzena infekce koronavirem.
  Informace pro pacienty/ informované souhlasy:
  V případě potřeby informování subjektů klinické zkoušky doporučujeme využít jiné možnosti než „přímého kontaktu“, např. informace předaná telefonicky a její zdokumentování ve zdrojové dokumentaci a v CRF; písemná emailová informace, potvrzení přijetí emailu subjektem klinické zkoušky a zdokumentování v CRF a zdrojové dokumentaci.
  Zkoušející – změny zkoušejících:
  V případě onemocnění zkoušejícího / hlavního zkoušejícího může jeho povinnosti dočasně převzít jeho zástupce (spoluzkoušející). Pokud zkoušející zástupce nemá, může jeho povinnosti dočasně převzít a činnost koordinovat zkoušející jiného centra. Další možností je schválení nového zkoušejícího, což je v kompetenci etické komise.
  Uzavření centra:
  V případě uzavření centra v souvislosti se současnou mimořádnou situací (všichni pracovníci v karanténě aj…), lze:
 • na nezbytnou dobu pozastavit činnost daného centra a po dohodě zadavatele se zkoušejícími např. převést subjekty klinické zkoušky dočasně do jiného centra; s touto změnou musí subjekt klinické zkoušky souhlasit, nebo
 • umožňuje-li to design klinické zkoušky, dočasně klinickou zkoušku přerušit, nebo
 • není-li jiná možnost, ukončit klinickou zkoušku v daném centru a subjekty klinické zkoušky s jejich souhlasem převést na dokončení studie do jiného centra nebo jejich účast v klinické zkoušce ukončit; v takovém případě je nutné dotčené subjekty klinické zkoušky informovat o tom, jak má pokračovat léčba jejich onemocnění, jedná-li se o chronické či stále trvající onemocnění, o splnění tohoto kroku musí být učiněn záznam

Monitoring klinických zkoušek  

Změnu plánu monitoringu z návštěvy v centru na vzdálený monitoring či posun termínů monitoringu nepodléhá ohlášení SÚKL ani etické komisi. Je to rozhodnutí zadavatele, které je však nutné zdokumentovat a zdůvodnit v dokumentaci klinické zkoušky.

Zahajování nové klinické zkoušky a zařazování nových subjektů do již probíhající klinické zkoušky

Z důvodu zajištění bezpečnosti subjektů klinické zkoušky, zkoušejících a dalšího zdravotnického personálu DŮRAZNĚ NEDOPORUČUJEME zahajování povolených, ale dosud nespuštěných klinických zkoušek ani zařazování nových subjektů do již probíhajících klinických zkoušek, pokud je to s ohledem na zdravotní stav subjektů klinické zkoušky možné.

Výjimkou by byla klinická zkouška zaměřená na léčbu či prevenci COVID-19.

Změny v dokumentaci v důsledku COVID-19

Odchylky od plánu klinické zkoušky v důsledku epidemie COVID-19 se nepovažují za důvod pro podání žádosti o povolení změny podmínek provedení klinické zkoušky, avšak SÚKL upozorňuje, že odchylky od plánu musí být důkladně dokumentovány, včetně zdůvodnění rozhodnutí, souhlasu zadavatele a rovněž musí být vyhodnocen jejich vliv na kvalitu a výpovědní hodnotu získaných dat.

Bezpečnost subjektů klinické zkoušky při zajištění validity dat, a tedy kvalita průběhu klinické zkoušky je na zodpovědnosti zadavatele, bezpečnost subjektu klinické zkoušky v centru je na zodpovědnosti zkoušejícího či hlavního zkoušejícího, který zodpovídá i za celý studijní tým.

Vzhledem k variabilitě klinických zkoušek není možné reálně postihnout všechny možnosti.

Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

§ 14 odst. 1 Podmínky provádění klinické zkoušky

Klinickou zkoušku provádí zkoušející a další osoby podle odstavce 2 písm. j) při dodržení určeného účelu zkoušeného zdravotnického prostředku a za podmínek stanovených výrobcem a zadavatelem klinické zkoušky. Tyto osoby jsou povinny postupovat podle předem vypracovaného plánu klinické zkoušky. Od plánu klinické zkoušky se mohou odchýlit v případě vzniku kritické situace směřující k ohrožení zdraví subjektu zkoušky. Takové odchýlení musí být oznámeno neodkladně zadavateli klinické zkoušky.

V případě dalších dotazů se obracejte na Mgr. Karolínu Peštovou, vedoucí oddělení klinického hodnocení zdravotnických prostředků a vigilance (karolina.pestova@sukl.cz).

 

Odbor zdravotnických prostředků

14. 4. 2020