Informace k vyhodnocování žádostí o přístup do systému Kategorizace a úhradové regulace

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje ohlašovatele na termín garantovaný pro schválení žádosti o přístup do systému Kategorizace a úhradové regulace.

SÚKL upozorňuje ohlašovatele, kteří mají v úmyslu v průběhu června 2019 ohlásit zařazení zdravotnického prostředku do systému úhrad veřejného zdravotního pojištění, že garantuje schválení žádostí o přístup do systému Kategorizace a úhradové regulace pouze u těch žádostí, které budou doručeny do 10. 6. 2019.

Doručením žádosti se rozumí nejen odeslání elektronického formuláře žádosti, ale i doručení žádosti opatřené vlastnoručním podpisem ohlašovatele, včetně plných mocí, popřípadě pověření zaměstnanců prokazujících oprávnění jednat za výrobce.

V případě doručení žádostí do 10. 6. 2019 SÚKL provede schválení žádostí nejpozději do 21. 6. 2019.
U žádostí podaných po stanoveném termínu, tj. později než 10. 6. 2019, SÚKL nemůže garantovat, že jejich vyhodnocení provede tak, aby bylo možné žádosti schválit do 21. 6 . 2019.

S ohledem na výše uvedené tedy SÚKL vyzývá ohlašovatele, aby žádost o přístup do systému Kategorizace a úhradové regulace zbytečně neodkládali a zasílali s dostatečným časovým předstihem.

Oddělení úhrad zdravotnických prostředků