Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Informace pro výdejce

faq

Co se mění u tzv. smluvních výdejců?

Zákon nově přesněji vymezuje konkrétní kategorie zdravotnických prostředků, které smí vydávat smluvní výdejci. Dochází tak k eliminaci šedé zóny, kdy smluvní výdejci vydávali úplný sortiment včetně zdravotnických prostředků pro inkontinentní, stomické či diabetické pacienty. K 1. 7. 2019 musí všechny zdravotní pojišťovny zveřejnit veškeré své smluvní výdejce. Do konce roku 2019 pak musí upravit příslušné smlouvy tak, aby od 1. 1. 2020 byly u smluvních výdejců vydávány pouze ty kategorie zdravotnických prostředků, u kterých to zákon nově umožňuje.

Jaký je harmonogram postupného náběhu všech změn?

1. 1. 2019 – vydání konsolidovaného seznamu hrazených zdravotnických prostředků a změna úhrad individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků;
15. 4. 2019 – spuštění informačního systému pro získání přihlašovacích údajů ohlašovatelů;
15. 5. 2019 – spuštění testovacího prostředí na podávání ohlášení;
1. 6. až 30. 6. 2019 – termín pro pře-ohlášení dosud hrazených zdravotnických prostředků;
1. 8. 2019 – konec platnosti úhrady u zdravotnických prostředků, které nebyly pře-ohlášeny;
1. 10. 2019 – začátek vstupu nových zdravotnických prostředků do úhrad;
1. 11. 2019 – konečný termín pro Ústav na zahájení správních řízení v případech excesů při pře-ohlášení;
1. 12. 2019 – dosud hrazené zdravotnické prostředky budou překlopeny do nových výší a podmínek úhrady.

Odkdy platí nové úhrady?

U dosud hrazených zdravotnických prostředků od 1. 12. 2019, u zdravotnických prostředků nově zařazených do úhrad nejdříve od 1. 10. 2019. Pouze u individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků (na zakázku) platí nové úhrady již od 1. 1. 2019.

Bude se nějak měnit datové rozhraní pro předepisující lékaře a výdejce?

Se změnami se počítá cca v polovině roku 2019. Vše bude oznámeno 3 měsíce před změnou rozhraní.

Budou úplně zrušeny číselníky zdravotních pojišťoven?

Zdravotní pojišťovny nadále vydávají číselníky zdravotnických prostředků ve stejném rozsahu a datovém rozhraní jako doposud. Číselníky budou obsahovat i data o zdravotnických prostředcích administrovaných ze strany Ústav. Pro poskytovatele zdravotních služeb se aktuálně nic nemění.

Budou se měnit kódy zdravotnických prostředků?

Ano. U individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků došlo ke změně již od 1. 1. 2019. U sériově vyráběných zdravotnických prostředků až od 1. 12. 2019. Po celé přechodné období se bude předepisovat i vykazovat pomocí dosavadních kódů zdravotních pojišťoven.

Jak často bude vydáván seznam hrazených zdravotnických prostředků SÚKL?

Každý měsíc.

K jakým změnám došlo na přelomu roku 2018 a 2019 a co když byl individuální zdravotnický prostředek předepsán v roce 2018 a vydán až roce 2019?

Významná změna nastala u individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků, neboť zde došlo ke změnám výše a podmínek úhrady a současně k vynuceným změnám kódů zdravotních pojišťoven. Cílem je minimalizovat negativní dopady na pacienta a předepisujícího lékaře.

Pokud tedy byl takový zdravotnický prostředek předepsán (v případě potřeby i schválen revizním lékařem) a pacientem uplatněn (předložen) u výdejce ještě v roce 2018, pak bude i nadále platit původní kód zdravotní pojišťovny včetně původní výše a podmínek úhrady, a to i v případech, kdy s ohledem na časově náročnou výrobu dojde k dokončení výdeje předáním zdravotnického prostředku až v roce 2019. Pokud však bude poukaz uplatněn pacientem až v roce 2019, pak bude muset výdejce nahradit původní (starý) kód zdravotní pojišťovny novým kódem a pro výdej bude platit již nová výše a podmínky úhrady (v případně nutnosti schválení revizním lékařem, i toto musí již odpovídat novelizované příloze č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění).

Celkově je velmi důležitá vstřícná a efektivní spolupráce mezi výdejci a zdravotními pojišťovnami. Cílem je, aby pacient dostal šanci na získání zdravotnického prostředku za původních podmínek (logicky toho využije spíše v případě, kdy jsou pro něj příznivější) a aby nemusel opakovaně navštěvovat lékaře pouze z důvodu nové preskripce.

Od 1. 1. 2019 zároveň došlo ke sjednocení výše a podmínek úhrady u několika sériově vyráběných zdravotnických prostředků, které byly dosud hrazeny odlišně v případě VZP a SZP. Novela zákona umožnila dohodu pojišťoven a nařídila sjednocení. Zdravotní pojišťovny se dohodly a opět maximálně upřednostnily pojištěnce. Kódy zdravotních pojišťoven se v případě sériově vyráběných zdravotnických prostředků prozatím nemění a budou zachovány až do listopadu 2019.

Kdy bude možné zařadit do úhrad nové zdravotnické prostředky?

Ohlášení bude možné podávat od 1. 6. 2019. Zdravotnické prostředky ohlášené hned v červnu 2019 budou moci být hrazené od 1. 10. 2019.

Kdy přestanou být hrazeny zdravotnické prostředky, u kterých dodavatel nepodá pře-ohlášení?

Od 1. 8. 2019.

Budou dále hrazeny zdravotnické prostředky, které byly v roce 2017 hrazeny, avšak v roce 2018 byly z úhrad vyřazeny?

Ano, po dobu platnosti konsolidovaného číselníku. Pokud nedojde u těchto zdravotnických prostředků k pře-ohlášení, úhrada jim zanikne k 1. 8. 2019.

Jaké jsou změny u individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků?

Úhrady individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků se změnili hned od 1. 1. 2019. Tyto prostředky se nezařazují do úhradových skupin.

Jak často bude možné zařazovat nové zdravotnické prostředky?

Od 1. 6. 2019 bude možné ohlásit nový zdravotnický prostředek kdykoli.

Jak se bude postupovat u zdravotnických prostředků, pro které neexistuje úhradová skupina?

Ty nejsou hrazeny, avšak mohou úhradu získat v rámci zařazení do skupiny tzv. nekategorizovaných zdravotnických prostředků. Pro zařazení do skupiny tzv. nekategorizovaných zdravotnických prostředků je Ústavu nutné předložit písemný souhlas Ministerstva zdravotnictví – ZP budou hrazeny do 50 % z konečné ceny nebo smlouvu o sdílení rizik uzavřenou se všemi zdravotními pojišťovnami – ZP budou hrazeny plně.

Jak často se bude aktualizovat kategorizační strom?

Zákon frekvenci vlastní novelizace stanovit nemůže, nicméně se aktuálně počítá s jednoletými intervaly.