Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Právní předpisy EU

  

Oblast zdravotnických prostředků

Evropská komise - zdravotnické prostředky

  
  

 

  
  

 

  
  

Název

  
  

Ze dne

  
  

Číslo OJ

  

Nařízení1882/2003Č.L 284, 31.10.2003 s.1

ze dne 29. září 2003 o přizpůsobení ustanovení týkajících se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí, stanovených v právních aktech Rady přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy o ES, ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES

( CZverze / ENverze )

29.9.2003

L284,   31.10.2003 s.1

Nařízení 596/2009Č.   L 188, 18.7.2009, s. 14

ze dne 18. června 2009 o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku   251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES – Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou - Část čtvrtá

( CZ verze / ENverze /konsolidované   znění)

18.6.2009

L 188

Nařízení Komise 207/2012/EU

ze dne ze dne 9. března 2012 o elektronických návodech k použití zdravotnických prostředků

( CZ verze | EN verze )

9.3.2012

 L  72,

10. 3. 2012

S. 28-31

Nařízení Komise 722/2012/EU

ze dne 8. srpna 2012 o zvláštních požadavcích týkajících se požadavků stanovených ve směrnicích Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS s ohledem na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a zdravotnické prostředky vyrobené s použitím tkání zvířecího původu

( CZ verze | EN verze )

 

 

8.8.2012

L 212,

9. 8. 2012

S. 3-12

 

Prováděcí nařízení Komise  920/2013/EU

ze dne 24. září 2013 o jmenování oznámených subjektů podle směrnice Rady 90/385/EHS o aktivních implantabilních zdravotnických prostředcích a směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a dozoru nad těmito subjekty

( CZ verze | EN verze )

24.9.2013

L 253

25. 9. 2013

S. 8- 19

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42 EHS

platná od 25. 5. 2017

 Úř. věst. L 117, 5. 5. 2017, s.1-175

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU (Text s významem pro EHP)

platná od 25. 5. 2017

 Úř. věst. L 117, 5. 5. 2017, s. 176-332

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/939 ze dne 6. června 2019, kterým jsou jmenovány vydávající subjekty jmenované k provozování systému pro přidělování jedinečných identifikátorů prostředků (UDI) v oblasti zdravotnických prostředků 27. 6. 2019 L149/73

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1396 ze dne 10. září 2019, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745, pokud jde o ustanovení odborných skupin v oblasti zdravotnických prostředků

30. 9. 2019 C/2019/6414
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/561 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, pokud jde o použitelnost některých jeho ustanovení 23. 4. 2020 Úř. věst. L 130/18
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1182 ze dne 16. července 2021 o harmonizovaných normách pro zdravotnické prostředky vypracovaných na podporu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 19. 7. 2020 Úř. věst. L 256/100
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1195 ze dne 19. července 2021 o harmonizovaných normách pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro vypracovaných na podporu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 20. 7. 2021 Úř. věst. L 258/50

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2078 ze dne 26. listopadu 2021, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745, pokud jde o Evropskou databázi zdravotnických prostředků (Eudamed)

26. 11. 2021 Úř. věst. L 426

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/112 ze dne 25. ledna 2022,kterým se mění nařízení (EU) 2017/746, pokud jde o přechodná ustanovení pro některé diagnostické zdravotnické prostředky in vitro a odklad použitelnosti podmínek v případě prostředků vyráběných a používaných v rámci zdravotnických zařízení

28. 1. 2022 Úř. věst. L 19/3
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2226 ze dne 14. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745, pokud jde o elektronické návody k použití zdravotnických prostředků 03. 01. 2022 Úř. věst. L 448/32
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2226 ze dne 14. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745, pokud jde o elektronické návody k použití zdravotnických prostředků 03. 01. 2022 Úř. věst. L 19/3