Dotazy týkající se kompetencí jednotlivých úřadů

faq

Na jaký úřad se mohu obrátit v případě, že prodejce zdravotnických prostředků nezajistil, aby uživatel obdržel informace stanovené platnou legislativou v českém jazyce?

V případě prodejce zdravotnického prostředku je věcně příslušným správním orgánem Česká obchodní inspekce, do její kompetence v souladu s § 23 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), spadá řešení podezření na to, že osoba prodávající spotřebiteli výrobky nezajistila, aby informace uvedené v § 9 a § 10 zákona o ochraně spotřebitele, byly poskytnuty v českém jazyce v souladu s § 11 zákona o ochraně spotřebitele.

Na jaký úřad se mohu obrátit v případě, že mám pochybnosti, že reklama na zdravotnický prostředek nese znaky nekalé obchodní praktiky (tj. klamavé konání, klamavé opomenutí, agresivní obchodní praktika)?

Podle § 7 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, spadá řešení podezření na to, že reklama na zdravotnický prostředek naplňuje prvky nekalé obchodní praktiky dle § 2 výše zmíněného zákona do kompetence krajských živnostenských úřadů.

Na jaký úřad se mohu obrátit v případě, že mám pochybnosti, že jednání společnosti naplňuje prvky nekalé obchodní praktiky (tj. klamavé konání, klamavé opomenutí, agresivní obchodní praktika)?

V souladu § 23 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je řešení podezření na nekalé obchodní praktiky v kompetenci České obchodní inspekce.

Který úřad je kompetentní k vyřizování podnětů na bělící přípravky?

Bělící prostředky používané k bělení zubů jsou považovány za kosmetické přípravky. (Více informací k bělícím přípravkům naleznete na http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/stanovisko-k-pripravkum-urcenym-pro-beleni-zubu.) Dozor nad kosmetickými přípravky, předměty běžného užívání, podle § 84 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vykonávají krajské hygienické stanice.

Na jaký úřad se mohu obrátit v případě, že poskytování služeb vázané činnosti není zajišťováno osobami s odbornou způsobilostí?

Podle § 60a odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spadá řešení podezření na neplnění povinností uvedených § 7 odst. 6 zmíněného zákona do působnosti živnostenských úřadů.

Na jaký úřad se mohu obrátit v případě, že mám podezření z porušení práva duševního vlastnictví a neoprávněného použití ochranné známky?

Ve smyslu ustanovení § 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,  a v souladu s § 53 odst. 1 zákona č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů, spadá řešení podezření z porušení práva duševního vlastnictví a neoprávněného použití ochranné známky do kompetence České obchodní inspekce.

faq

Na jaký úřad se mohu obrátit v případě, že mám pochybnosti, že potravinový doplněk (doplněk stravy) je toxický nebo zdraví škodlivý?

Podle zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v těchto případech výkon státního dozoru provádí Státní zemědělská a potravinářská inspekce.


Sekce zdravotnických prostředků
25. 1. 2018