Manuály

Upozornění – doplnění na doručenou výzvu k doplnění žádosti / ohlášení SÚKL upozorňuje, že pokud ohlašovatel/žadatel nemůže na obdrženou výzvu k doplnění doplnit přes RZPRO, je nutné ve lhůtě stanovené v usnesení, které je součástí výzvy k doplnění, uvedené podklady zaslat do DS SÚKL nebo poštou na adresu SÚKL. V opačném případě je ohlášení/žádost považována za vadnou a Ústav bude pravděpodobně postupovat v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu, ,tj. řízení usnesením pro nedoplnění zastaví nebo ohlášení z důvodu nedoplnění nevyhoví, o čemž ohlašovatele vyrozumí.

Manuál č. 1 - První přihlášení do RZPRO a ohlášení osoby nebo činnosti

Manuál č. 2 - Ohlášení změny údajů registrované osoby

Manuál č. 3 - Doplnění ohlášení na výzvu k doplnění v modulu osob RZPRO

Manuál č. 4 - Klinické zkoušky

Manuál č. 5 - Žádost o notifikaci ZP dle § 31 - výrobce, zplnomocněný zástupce

Manuál č. 6 - Žádost o notifikaci ZP dle § 33 - distributor, dovozce

Manuál č. 7 - Žádost o změnu notifikace ZP

Manuál č. 8 - Ohlášení prodloužení činnosti/osoby

Manuál č. 9 - Žádost o prodloužení platnosti notifikace ZP

Agentura - přístup do RZPRO a přidělení plné moci

Přidávání uživatelských účtů