Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Klinické zkoušky

Klinickým hodnocením zdravotnického prostředku se rozumí proces, jehož účelem je kritické vyhodnocení klinických údajů a prokázání bezpečnosti a účinnosti hodnoceného zdravotnického prostředku při dodržování určeného účelu stanoveného výrobcem v běžných podmínkách jeho použití.

Klinickými údaji se rozumí informace o bezpečnosti nebo účinnosti, jež vyplývají z použití zdravotnického prostředku.

Klinické údaje se získávají prostřednictvím

 • jedné nebo více klinických zkoušek hodnoceného zdravotnického prostředku,
 • jedné nebo více klinických zkoušek nebo jiných studií uváděných v odborné literatuře, které se týkají zdravotnického prostředku, u něhož je prokázána rovnocennost s hodnoceným zdravotnickým prostředkem, nebo
 • publikovaných nebo nepublikovaných odborných zpráv nebo závěrů o používání v klinické praxi hodnoceného zdravotnického prostředku, nebo zdravotnického prostředku řádně opatřeného označením CE, u kterého je prokázána rovnocennost s hodnoceným zdravotnickým prostředkem.

Klinickou zkouškou se rozumí používání zdravotnického prostředku na subjektech hodnocení v procesu systematického zkoušení u poskytovatele zdravotních služeb s cílem

 • prokázat, zda zkoušený zdravotnický prostředek je vhodný pro použití v souladu s určeným účelem, zejména z hlediska bezpečnosti a účinnosti,
 • zjistit vliv zkoušeného zdravotnického prostředku na subjekt hodnocení a
 • specifikovat vedlejší účinky zkoušeného zdravotnického prostředku a zhodnotit, zda představují přijatelná rizika.

Multicentrickou klinickou zkouškou se rozumí klinická zkouška prováděná podle jednoho plánu klinické zkoušky na více odborných pracovištích více zkoušejícími.  

Klinické zkoušky musí být prováděny v souladu s Helsinskou deklarací.

SÚKL v oblasti klinických zkoušek:

 • Registruje zadavatele klinických zkoušek,
 • povoluje provedení klinické zkoušky zdravotnického prostředku,
 • vydává souhlas se změnami v dokumentaci klinické zkoušky zdravotnického prostředku,
 • rozhoduje o přerušení nebo zastavení klinické zkoušky,
 • vede a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří ustavili etickou komisi,
 • eviduje závažné nepříznivé události (Serious Adverse Events, SAE) oznámené zadavatelem,
 • zajišťuje předávání údajů o klinických zkouškách do Evropské databanky zdravotnických prostředků (Eudamed).

Informace pro zadavatele KZ se sídlem mimo území ČR

Ústav doporučuje zadavatelům KZ usazeným mimo území ČR zvážit, zda pro KZ prováděné na území ČR nevyužijí služeb agentur usazených na území ČR, což může značně přispět k urychlení vyřízení správního řízení o povolení či změnu KZ. 

 • Zadavatel klinické zkoušky prováděné u poskytovatele zdravotních služeb usazeného na území České republiky musí Ústavu ohlásit svou činnost před zahájením klinické zkoušky dle § 26 odst. 5 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (zákon o ZP). Činnost zadavatel KZ ohlašuje do Registru zdravotnických prostředků (RZPRO). Zadavatel KZ je označen v RZPRO jako oznamovatel klinické zkoušky.
 • K podání ohlášení a žádostí v RZPRO lze zmocnit jinou osobu (např. CRO) označenou v rámci RZPRO jako agentura. Dle § 26 odst. 6 zákona o ZP lze plnou moc udělit zmocnitelem a zmocněncem přijmout v elektronické podobě prostřednictvím RZPRO. V případě, že je udělena plná moc agentuře, pak se agentura stává podatelem předmětné žádosti. Není-li plná moc zadavatelem KZ udělena, pak je zadavatel KZ zároveň oznamovatelem i podatelem.
 • Žádost o povolení provedení klinické zkoušky podává podatel elektronicky prostřednictvím Registru zdravotnických prostředků. Podáním žádosti o povolení KZ je zahájeno správní řízení. Ve správním řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce dle § 16 správního řádu.  Písemnost doručuje správní orgán dle § 19 odst. 1 správního řádu prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky zřízené dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Adresátům, kteří mají sídlo v cizině je doručováno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dle § 22 správního řádu, což může být časově velmi náročné.

Postup:

 1. Zadavatel KZ podá ohlášení osoby/činnosti, kterým splní ohlašovací povinnost dle § 26 odst. 5 zákona o ZP. Postup je popsán v Manuálu č. 1
 2. CRO zažádá o přístup do RZPRO jako Agentura. Po zřízení účtu agentury je PM přidělena v rámci RZPRO osobou, která splnila ohlašovací povinnost dle § 26 odt. 5 zákona o ZP (zadavatelem KZ). Postup je popsán v manuálu Agentura – přístup do RZPRO a přidělení PM
 3. Po splnění ohlašovací povinnosti zadavatelem KZ a přidělení PM agentuře je možné podat žádost o povolení KZ. Postup je popsán v Manuálu č. 4

Aktualizace 2. 2. 2021

S blížící se účinnosti  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „nařízení EU 2017/745 “) Odbor zdravotnických prostředků informuje o změnách, které se promítnou do agendy povolování klinických zkoušek zdravotnických prostředků.

Dopady přechodného ustanovení článku 120 bod 11 nařízení EU 2017/745:  

„Klinické zkoušky, které začaly být prováděny v souladu s článkem 10 směrnice 90/385/EHS nebo článkem 15 směrnice 93/42/EHS přede dnem 26. května 2021, mohou být dále prováděny. Ode dne 26. května 2021 se však ohlašování závažných nepříznivých událostí a nedostatků prostředků provádí v souladu s tímto nařízením.“

Z uvedeného přechodného ustanovení vyplývá, že je nutné, aby všechny klinické zkoušky povolené Ústavem dle stávajících právních předpisů byly zahájeny před datem použitelnosti nařízení EU 2017/745, tj.  nejpozději dne 25. 5. 2021. Je tedy důležité, aby zadavatelé klinických zkoušek, kteří v následujících měsících podají žádost o povolení provedení klinické zkoušky dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (dále jen „zákon o ZP“), měli tuto skutečnost na vědomí. Po uvedeném datu již nebude možné žádnou klinickou zkoušku povolenou dle zákona o ZP zahájit. Výše uvedené také stanovuje § 72 odst. 2 Návrhu zákona o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (dále jen „nový zákon o zdravotnických prostředcích“), (senátní tisk č. 32):

Klinické zkoušky povolené podle zákona č. 268/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ale přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nezahájené, se považují za nepovolené“.

V souvislosti s uvedeným přechodným ustanovením návrhu nového zákona o zdravotnických prostředcích Odbor zdravotnických prostředků současně upozorňuje na povinnost zadavatele danou ustanovením § 19 odst. 2 písm. i) zákona o ZP, neprodleně informovat Ústav a příslušnou etickou komisi o zahájení klinické zkoušky. Toto ohlášení lze Ústavu podat prostřednictvím Registru zdravotnických prostředků (RZPRO). Neohlášením zahájení klinické zkoušky se zadavatel dopustí správního deliktu v souladu s § 81 odst. 4 zákona o ZP.

Odbor zdravotnických prostředků dále upozorňuje, že klinickou zkoušku lze zahájit až po nabytí právní moci Rozhodnutí o povolení provedení klinické zkoušky.

Žádost o povolení KZ dle zákona o ZP se doporučuje podat nejpozději do 28. 2. 2021 a žádost o změnu podmínek klinické zkoušky do 31. 3. 2021, aby byl Ústav schopen posoudit předloženou dokumentaci a klinickou zkoušku bylo možné zahájit do účinnosti nařízení EU 2017/745.

Výše uvedené termíny jsou doporučeny na základě zkušeností s dobou hodnocení předložené žádosti a s ohledem na proces posuzování, jehož součástí může být i požadavek na doplnění dokumentace. Při vzniku nových verzí dokumentů se požaduje předložení souhlasného stanoviska příslušné etické komise k novým verzím dokumentů, a to může celkovou dobu do vydání rozhodnutí Ústavu prodloužit přesto, že Ústav při hodnocení žádostí postupuje v zákonem stanovených lhůtách.

 

Podávání žádostí o povolení KZ po datu účinnosti nařízení EU 217/745

Dle ustanovení nařízení EU 2017/745 se žádosti o povolení klinické zkoušky podávají prostřednictvím Evropské databáze zdravotnických prostředků (dále jen „EUDAMED“). Na základě stanoviska Evropské komise ze dne 30. 10. 2019 spuštění EUDAMED vyžaduje plnou funkcionalitu všech šesti modulů. Výše zmíněné spuštění databáze EUDAMED odhaduje Evropská komise na květen 2022.  Od data účinnosti nařízení EU 217/745 do doby plné funkčnosti modulu klinických zkoušek v databázi EUDAMED se pro žádosti o klinické zkoušky podle čl. 62 , 74 odst. 2 a čl. 82 nařízení EU 2017/745, žádosti o provedení změn v klinických zkouškách povolených dle dosavadních právní předpisů a hlášení závažných nepříznivých události vzniklých v průběhu klinických zkoušek použije Registr zdravotnických prostředků zřízený podle zákona o ZP, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona o zdravotnických prostředcích.

 

Od data účinnosti nařízení EU 2017/745 budou žádosti o klinickou zkoušku podávány a posuzovány dle Článku 70 a Článku 74 a přílohy XV kapitoly II nařízení EU 217/745. Podstatné změny klinické zkoušky budou podávány a posuzovány dle článku 75 a přílohy XV kapitoly II nařízení EU 217/745 a to i u zkoušek povolených dle zákona o ZP. Obdobně budou i nepříznivé události hlášeny v souladu s nařízením EU 2017/745. Lhůty pro posuzování žádostí budou vyplývat z nařízení EU 2017/745 a nového zákona o zdravotnických prostředcích.