Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Informace pro pacienty

faq

Jaká nastala od 1. 1. 2019 změna pro pacienty?

Ve vztahu k sériově vyráběným zdravotnickým prostředkům nenastala prakticky žádná změna (sjednocení dosavadních úhrad VZP a SZP je vedeno myšlenkou „ve sporných případech vždy v souladu s platnou legislativou a ve prospěch pojištěnců“). Reálná změna výší a podmínek úhrady tak nastala pouze u individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků. Sem patří např. protézy, individuální ortézy a individuální kompresivní punčochy a pažní návleky. A také opravy a úpravy těchto individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků.

Odkdy platí nové úhrady?

U dosud hrazených zdravotnických prostředků od 1. 12. 2019, u zdravotnických prostředků nově zařazených do úhrad nejdříve od 1. 10. 2019. Pouze u individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků (na zakázku) platí nové úhrady již od 1. 1. 2019.

Jaké jsou změny u individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků?

Úhrady individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků se změnily hned od 1. 1. 2019. Tyto prostředky se nezařazují do úhradových skupin.

K jakým změnám došlo na přelomu roku 2018 a 2019 a co když byl individuální zdravotnický prostředek předepsán v roce 2018 a vydán až roce 2019?

Významná změna nastala u individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků, neboť zde došlo ke změnám výše a podmínek úhrady a současně k vynuceným změnám kódů zdravotních pojišťoven. Cílem je minimalizovat negativní dopady na pacienta a předepisujícího lékaře.

Pokud tedy byl takový zdravotnický prostředek předepsán (v případě potřeby i schválen revizním lékařem) a pacientem uplatněn (předložen) u výdejce ještě v roce 2018, pak bude i nadále platit původní kód zdravotní pojišťovny včetně původní výše a podmínek úhrady, a to i v případech, kdy s ohledem na časově náročnou výrobu dojde k dokončení výdeje předáním zdravotnického prostředku až v roce 2019. Pokud však bude poukaz uplatněn pacientem až v roce 2019, pak bude muset výdejce nahradit původní (starý) kód zdravotní pojišťovny novým kódem a pro výdej bude platit již nová výše a podmínky úhrady (v případně nutnosti schválení revizním lékařem, i toto musí již odpovídat novelizované příloze č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění).

Celkově je velmi důležitá vstřícná a efektivní spolupráce mezi výdejci a zdravotními pojišťovnami. Cílem je, aby pacient dostal šanci na získání zdravotnického prostředku za původních podmínek (logicky toho využije spíše v případě, kdy jsou pro něj příznivější) a aby nemusel opakovaně navštěvovat lékaře pouze z důvodu nové preskripce.

Od 1. 1. 2019 zároveň došlo ke sjednocení výše a podmínek úhrady u několika sériově vyráběných zdravotnických prostředků, které byly dosud hrazeny odlišně v případě VZP a SZP. Novela zákona umožnila dohodu pojišťoven a nařídila sjednocení. Zdravotní pojišťovny se dohodly a opět maximálně upřednostnily pojištěnce. Kódy zdravotních pojišťoven se v případě sériově vyráběných zdravotnických prostředků prozatím nemění a budou zachovány až do listopadu 2019.

Jaký je harmonogram postupného náběhu všech změn?

1. 1. 2019 – vydání konsolidovaného seznamu hrazených zdravotnických prostředků a změna úhrad individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků;
15. 4. 2019 – spuštění informačního systému pro získání přihlašovacích údajů dodavatelů;
1. 5. 2019 – spuštění testovacího prostředí na podávání ohlášení;
1. 6. až 30. 6. 2019 – termín pro pře-ohlášení dosud hrazených zdravotnických prostředků;
1. 8. 2019 – konec platnosti úhrady u zdravotnických prostředků, které nebyly pře-ohlášeny;
1. 10. 2019 – vstup nových zdravotnických prostředků do systému úhrad;
1. 11. 2019 – konečný termín pro SÚKL na zahájení správních řízení v případech excesů při pře-ohlášení;
1. 12. 2019 – dosud hrazené zdravotnické prostředky budou překlopeny do nových výší a podmínek úhrady.

Jak často se bude aktualizovat kategorizační strom?

Zákon frekvenci vlastní novelizace stanovit nemůže, nicméně se aktuálně počítá s jednoletými intervaly.

Jak se budou pacienti podílet na aktualizacích kategorizačního stromu?

Prostřednictvím Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků. Své zastoupení zde bude mít Pacientská rada MZ, Národní rada osob se zdravotním postižením a Koalice pro zdraví. Tato komise bude každoročně připravovat aktualizaci kategorizačního stromu, kterou budou následně schvalovat zákonodárci ve formě novely.

Jak často bude možné zařazovat nové zdravotnické prostředky?

Od 1. 6. 2019 bude možné ohlásit nový zdravotnický prostředek kdykoli.

Jak se bude postupovat u zdravotnických prostředků, pro které neexistuje úhradová skupina?

Ty nejsou hrazeny, avšak mohou úhradu získat v rámci zařazení do skupiny tzv. nekategorizovaných zdravotnických prostředků. Pro zařazení do skupiny tzv. nekategorizovaných zdravotnických prostředků je Ústavu nutné předložit písemný souhlas Ministerstva zdravotnictví – ZP budou hrazeny do 50 % z konečné ceny nebo smlouvu o sdílení rizik uzavřenou se všemi zdravotními pojišťovnami – ZP budou hrazeny plně.

Bude i nadále fungovat systém cirkulace?

Ano, bude. Nicméně, pokud bude rozdíl mezi konečnou cenou a úhradou zdravotnického prostředku vyšší než 2.000 Kč, pak bude zdravotnický prostředek primárně ve vlastnictví pojištěnce. Pojištěnec se však bude moci i v tomto případě rozhodnout pro dobrovolné zařazení zdravotnického prostředku do režimu cirkulace, kde vlastnictví zdravotnického prostředku náleží zdravotní pojišťovně.